KİKAP TRABZON
Karadeniz İlleri Kadın Platformu Derneği
Dernek Tüzüğü
TRABZON KARADENİZ İLLERİ KADIN PLATFORMU DERNEĞİ
KİKAP TRABZON TÜZÜĞÜ


Derneğin Adı Ve Merkezi
Madde 1- Derneğin Adı: TRABZON KARADENİZ İLLERİ KADIN PLATFORMU DERNEĞİ  ”dir.
Kısa Adı: KİKAP TRABZON’ dur.
Derneğin Merkezi Trabzon ilidir. Şubesi açılmayacaktır.

Derneğin Amacı:
Madde 2
Toplumda cinsiyet eşitliği sağlanması ve kadının statüsünün yükseltilmesi  , kadına şiddetin önlenmesi,  çocuk istismarının önlenmesi , kadınlar, gençler ,çocuklar LGBT ,mülteciler, dezavantajlı gruplar için ayrımcılığın önlenmesi ,insan hakları, işkencenin  önlenmesi ,  insan kaçakçılığı ve ticaretinin  önlenmesi . kadın ve kız çocukların ,gençlerin iş ve meslek edindirme eğitimleri de dahil , eğitim , sağlık,çevre ,kültür, sanat,ekonomik ve sosyal gelişme,kadın hakları ,kadın girişimciliği konusunda eğitmek ve uluslararası kadın organizasyonlarına katılmak ve kadın ağlarının oluşumunu desteklemek ,kadın destek merkezi açılmasını sağlamak , federasyon oluşturmak  amacıyla kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri;

Dernek;
1.Toplumda kadının ve genç kızların konumları  ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi için çalışmalar yürütür.

2.Dernek üyeleri ;İş ve sosyal hayatta yüksek ahlak ilkelerine bağlı kalmak, Dernek faaliyet alanında yapılan çalışmalarda konu ile ilgili hassasiyete uygun tutum ve  davranış içinde olmak ilkesini benimser.

3.İnsan haklarının tüm insanlara eşit, ve adil olarak uygulanması için çalışır.

4.Dernek kurtuluş amaçlarını gerçekleştirmek için , sempozyum ,panel, konferans , seminerler ,  sosyal etkinlikler , bilimsel toplantılar , çalıştaylar düzenler.

5.Toplumda öncü kadınlar ve genç kızların  yetiştirilmesi  için proje hazırlar , konuşma dili  İngilizce  olan uluslararası  çalıştaylar  düzenler .

6. 50 yaş üstü  yabancı dil bilen kadınları uluslararası AB projelerine katılmaları için destekler,yurtdışından  stajer kabul eder ve 18-30 yaş arası kadın ve erkek gençleri   yurt dışındaki  kadın çalışması yapan  derneklere stajer olarak gönderir.

7.Kültür ve Sanat alanında kadınları ve gençleri destekler konserler  , sergiler, kadın  festivalleri , kadın filmleri festivalleri , gezi ,  vb. düzenler.

8.Kadınlara yönelik siyaset okulu , demokratikleşme, insan hakları , konulu projeler hazırlar ve bunları gerçekleştirir.

9.Amaç ve etkinlikler dahilinde, radyo ve televizyon,dergi,gazete,kitap gibi yayın araçlarından faydalanmak,video kaset,belgesel film,CD-ROM hazırlamak,web sitesi gibi her türlü bilişim ve iletişim teknolojisine dayalı platform,radyo ve TV oluşturmak,kamu spotu hazırlamak,Dernek adına gazete,kitap,dergi,broşür,afiş,bülten ve süreli yayın çıkartmak için ilgili makamlardan onay alır.

10.Kadın sorunları,insan hakları konusunda anket çalışmaları,broşürler hazırlar. Afiş,logo yarışmaları,kampanyalar düzenler.

11.Yerli ve yabancı özel ve resmi kurum ve kuruluşlar,mesleki örgütler, vakıf, dernek ,  federasyon ve bir üst kuruluş,birlik ve benzerleri ile doğrudan  veya bunlara bağlı kuruluşlarla yasaların öngördüğü biçimde ve işbirliği halinde çalışmalar yapar.

12.Dernek,ortak etkinlik düzenlenmesi ve proje ortaklığı amacıyla ihtiyaç duyulması halinde,diğer sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapar.

13.Cinsel Şiddetle Mücadele Kriz Merkezinin hayata geçmesi için kamuoyu oluşturur,bu merkezlerin açılması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması konusunda ülke genelinde başlatılan kampanyalara destek verir.

14.Yerel Eşitlik Eylem Planının hayata geçirilmesi için Valilikler, Kaymakamlıklar, İl Genel Meclisi,Belediyeler,Belediye Meclisleri içinde kadın-erkek eşitlik  birimleri kurulmasına yönelik olarak ilgili kamu kurumları ve yerel yönetimlerle işbirliği içinde  çalışır.Bu amaçlarla ulusal ve uluslararası kurumlardan destek alır.

15.Ortak kadın sorunlarının tespiti için çalışmalar yapar, İl Müftülüğüne bağlı Aile İrşat Büroları , mahalle vaizeleri  ve diğer kadın gurupları ile  çalıştaylar düzenler

16.Dünya ülkelerindeki mağdur kadın ve çocuklar için her türlü insani ve tıbbi destek amacı ile yürütülen kampanyalara destek verir.Bu amaçla devlet kurumları ve uluslararası yapılanmalarla işbirliği yapar.

17.Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyelerinde bulunur ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul eder.

18.Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurar ve işletir.
19.Üyelerin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal ,üniversite mezunu eğitimli kadınların ,kendilerini geliştirmeleri için kadın destek merkezleri açar ve bunları tefriş eder.

20.Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın alır,satar, kiralar, kiraya verir  ve taşınmazlar üzerinde aynı hak tesis eder.

21.Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurar, federasyon kurar veya kurulu bir federasyona katılır, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurar.

22.Uluslararası faaliyette bulunur, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak ve/veya bu kuruluşlara proje bazında ortak çalışmalar yapar veya yardımlaşır. Dernek yurt dışında temsilcilikler  açar.

23.Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütülür,

24.Derneğin amacı ile ilgili ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika vb. sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturur.

25.Üstteki maddelerde yer alan faaliyetler için  ,mesleki eğitimi de     kapsayan ,meslek liseleri , Hayat boyu Öğrenme Kurum/Merkezleri , TSO , Esnaf ve Sanatkarlar Odaları, İş Kurumu ve diğer ticari ve sanayi özel işletmeler, üniversiteler ve KOSGEB  vb . kurumlarla  ortak  yurtiçi ve yurt dışı kaynakların kullanımına yönelik  e-ticaret  ve e-eğitimle  ilgili veya farklı mesleki  projeler hazırlar ve uygulamasını gerçekleştir  
 
26-Dernek Yönetim Kurulunda dernek  üyeleri arasından oy çokluğu ile seçilecek   Birleşmiş Milletler ,Avrupa Birliği tarafından düzenlenecek toplantılarda ülkemizi temsil edebilecek başarılı ve dil bilen kadınların , EWL , Avrupa Kadın Lobisi ,Pekin +20 vb  gibi, yurtiçinde ve yurtdışında uluslararası kadın     organizasyonlarına   katılımını sağlar  , ulaşım masrafı ve harcırahlarını ,yönetim kurulu tarafından uygun görülecek oranda destekler.

27-Dernek çocuk istismarının önlenmesi konusunda çalışan veya  kadın çalışmaları konusunda  yurtdışında , master  ya da doktora yapan  ,başarılı ve bunu belgeleyebilen   , 31 Aralık itibarıyla 40 yaşını aşmamış 1  kadın akademisyene; bir  yıl süreyle her ay burs verir.  Yurtiçinde yüksek lisans  eğitimi alan 2 öğrenciye 1yıl süreyle her ay burs vererek desteklenmesini sağlar.
Bursun miktarına ,öğrenci sayısına ve sürenin uzatımına Dernek  Yönetim Kurulu  karar veririr.

28.Dernek yönetim kurulu uygun gördüğü taktirde yurtdışına  eğitim için gitmek amacıyla dil yeterlilik sınavına girmeye  hazırlanan maddi durumu yetersiz, başarılı ve durumunu belgeleyen  1 kadın veya  gençkızın    dil  eğitim masrafını  8 ay süreyle destekler.

29.Derneğin amacı ile ilgili ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika vb. sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturur.

Derneğin Faaliyet Alanları
Dernek:
1. Toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanması için projeler geliştirir.

2. Civar İllerde  Üniversiteler bünyesinde Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi açılması için  ilgili kurum,kuruluş ve STKlar ile işbirliği yapar.

3.Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezlerinde Doktora Programlarının açılması için kamuoyu oluşturur.

4.Üniversiteler bünyesinde istismara uğramış çocuklarla çalışacak uzman personelin yetişeceği  Sosyal Hizmetler Yüksek Okulları açılması için çalışır.

5.İl İstismarı Önleme Komisyonlarının illerde aktif çalışmasını sağlamak ve Tıp Fakülteleri ,Çocuk Koruma Merkezleri ve Adli Tıp Kurumlarında   bu konuda alanda çalışan uzman akademisyenlerin  ,   adı geçen  komisyonlara  katılımını sağlamak için yetkili mercilere resmi müracaatta bulunur.

6 .Devlet himayesindeki şiddet maduru kadınların , kız çocukların  , LGBT , engelliler, mülteciler,işsizler vb  dezavantajlı grupların istihdama dahil edilmesi için el becerilerini geliştirmek  ve meslek edindirmek amacıyla eğitimler düzenler.

7.Dernek nüfusu 100.000 i aşan  İl ve ilçelerde, Kadın Danışma merkezi , İlkadım  İstasyon Birimi , Kadın Konukevi, Çocuk Sığınmaevi açılması ve yaşatılması için kaynak yaratır ,destek olur.

8. Üniversite hastaneleri bünyesinde Çocuk Koruma Merkezleri ÇOM ve Devlet Hastahaneleri bünyesinde Çocuk İzlem Merkezi ÇİM , Aile ve Sosyal Politikalar   İl Müdürlüğüne bağlı , Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi BSRM , Koruma  ve Bakım Rehabilitasyon Merkezi KBRM nin ,o ilin ihtiyaç önceliğine  göre   bir an önce açılması için kamuoyu oluşturur ve yaşatılması için çalışır.  Bu amaçla kaynak yaratıcı faaliyetler yapar .


9-Dernek:  Devlet himayesindeki şiddet maduru kadınlar ve her türlü şiddet maduru çocuklar için , güvenliği sağlanmış alanlarda ,sosyal aktiviteler düzenler.

10.KİKAP  kurulduğu ilde  Valilik , Belediye , Kalkınma Ajansı ,Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi  ve Kamu Kurumları ,Bakanlıklarla  işbirliği ile projeler yapar , Kadın Destek Merkezleri  kurulmasını ve yaşatılmasını sağlar.

11. Çocuk evleri , düşük ücretli kreş, yaşlı gündüz bakım evleri açılması, kentin kadınlar için daha güvenli hale getirilmesi için kamuoyu oluşturur, kampanyalar yürütür, yapılan çalışmalara destek verir.

12.Kadınların ve dezavantajlı grupların desteklenmesi amacı ile yaşamın her alanında pozitif ayrımcılık uygulanması için çalışır.

13.Kurulduğu ilde ,ilçelerde  ve  civar illerde  şağlık çalışanı , sosyal hizmetler uzmanı,okul yöneticileri ,rehber öğretmenler emniyet teşkilatı mensupları gibi meslek çalışanları zabıta ,kolluk kuvvetleri ve İmam, Müzezzin , Kuran Kursu Eğitmeni gibi din görevlileri , muhtarlar gibi kanaat önderlerinin ,  polis okulu öğrencilerinin , erlerin ; çocuk istismarının,  ,kadına şiddetin önlenmesi ,toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanması konusunda eğitilmesini sağlayacak   , kamu kurumlarıyla ortak  projeler yapar ,eğitimler düzenler.

14 –Kadınların ve kız çocuklarının Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Yasası ,çalışma hakkı, eşitlik, özgürlük, adalet , kadın hakları , anayasal haklar,  medeni haklar , çocuk hakları ,sosyal güvenlik, siyasette eşit temsil  ,pozitif ayrımcılık , savunuculuk, lobicilik , kampanya yürütme,basın bildirisi hazırlama  ,kitle önünde konuşma hususunda eğitilmesini sağlar.,

15.Üyelerin sponsor bulma ,kaynak yaratma , fon kaynaklarına erişim, kurumsal kapasite arttırılması , konularında  eğitilmesi için çalışmalar yapar.

16.Dernek sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

Üye Olma  Hakkı
Madde 3-  Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan iş ve meslek sahibi 22 yaşını doldurmuş kadın ve erkekler derneğe üye  olma hakkına sahiptir. Ev kadınlığı da meslek sayılır. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Derneğin asıl üyeleri, derneğin  kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

 Derneğin Faaliyet Alanı
Dernek, sosyal alanda  faaliyet gösterir.

Üyelikten Çıkma
Madde 4- Hiç kimse, dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
Üyelikten Çıkarılma

Madde 5 - Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3-Üyelik aidatını  yıl sonuna kadar ödememek,


4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
Dernek üyeliğinden çıkarılanların genel kurula itiraz hakları vardır. Yapılacak ilk genel kurula itiraz edilmezse çıkarılma kesinleşmiş sayılır.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.
Üyeliğin Kendiliğinden Sona Ermesi
Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer. Bu durumun tespiti  yönetim kurulunca yapılır ve üye kaydı silinir.
üyelikten çıkan veya çıkarılan üye, derneğe olan birikmiş borçlarını ödemek zorundadır. Üyeliği kendiliğinden sona erdiği tespit edilenler.Sona erdiği tarihten tespitin yapıldığı tarihe kadar varsa borçları ödeme yapmazlar.

Üyelerin Hakları

Hiç kimse derneğe üye olmaya, dernekte üye kalmaya veya istifaya zorlanamaz. Bütün üyeler eşit haklara sahiptir. Dernek; üyeleri arasında dil,ırk,renk, cinsiyet, din ve mezhep,aile,zümre ve sınıf farkı gözetemez.Hiçbir üyeye ayrıcalık tanınamaz.

Dernekten istifa eden veya Genel kurul ve yönetim kurulu kararıyla çıkarılan üyeler;derneğin mal varlığından hak iddia edemezler.

Üyeler derneğin amacına uygun davranmak zorundadır.Amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla mükelleftirler.

Oy Hakkı

Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır.Üye oyunu bizzat kendisi kullanmak zorundadır.  Vekaleten oy kullanılması kanunen yasaktır. Onursal üyeler dernek faaliyetlerine ve  genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.Tüzel kişiliğin üye olması halinde, tüzel kişiliğin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanabilir. Başkanlık veya temsil görevi  sona erdiğinde tüzel kişilik adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

Dernek  Organları

Madde 6 - Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
a- Genel kurul
b-Yönetim kurulu
c-Denetim kurulu

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma  Zamanı, Çağrı Ve Toplantı Usulü
Madde 7–Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Nisan ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Genel kurul;
a)Dernek tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan,

b)Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.


Toplantı Yeri ve Toplantı Yeter Sayısı

Genel kurul toplantıları, dernek merkezinde  yönetim kurulunca belirlenecek adreste  yapılır.
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Toplantı Usulü
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak;toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kurulana verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

Genel Kurulun Oy kullanma, Karar Alma  ile Karar İptal Usul ve Şekilleri
Madde 8- Genel kurulda, yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin  seçimleri aksine karar alınmamışsa gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
Karar İptali Usulü :
Toplantıda hazır bulunan ve kanuna ve tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan her üye,karar tarihinden itibaren bir ay içinde;toplantıda hazır bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir
Yönetim kurulu  kararlarına karşı iç denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz.

Oy Hakkından Yoksunluk :
Hiçbir dernek üyesi,dernek ile kendisi,eşi,ast ve üstsoyu arasındaki hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 9-  Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
a-Dernek organlarının seçilmesi,
b-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
c-Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
d-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
e-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

f-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
g-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
h-Derneğin federasyona katılması ve ayrılması ile federasyon delegelerinin seçilmesi.
ı-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
j-Derneğin fesih edilmesi,
k-Yönetim kurulunca  teklif edilen diğer önerileri incelenip  karara bağlanması,
l-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Yönetim Kurulunun Teşkili ve Görevleri
Madde 10 - Yönetim kurulu 5 asıl ve 5 yedek üye olarak genel kurulca 3 yıl süre ile  seçilir.
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.
Yönetim kurulu, tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim kurulunun belirlediği takvime göre mutuat toplantılarına 3 defa üst üste katılmayan üyenin tespiti durumu tutanakla tespit edilerek yönetim kurulu üyeliği sona erdirilir.
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Yedek üyelerin göreve çağrılmasına rağmen yönetim kurulu asıl üye tamsayısının yarısının altına düşerse kalan yönetim kurulu üyeleri derneği 1 ay içinde toplantıya çağırmak zorundadır.Aksi halde üyelerden birinin yazılı başvurusu üzerine Sulh Hukuk Hakimliği 3 üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Yönetim Kurulunun Görevleri
a-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
b-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin hesapları yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
c-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
d-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak,
Bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
e-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
f-Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak
g-Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak,
h-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
ı-Derneğin amacını gerçekleştirmek için  Kanunların ve bu doğrultuda tüzüğün kendisine verdiği yetkiler doğrultusunda  kararlar  almak ve uygulamak,
j-Genel kurul sonrası tüzükte tespit edilen kanuna aykırılık ve noksanlıkların mülki amirliğin yazılı emri üzerine gerekli düzeltmeleri yapmak,
k-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
yurt içi ve yurt dışında yapılacak etkinlik ve toplantılarda yönetim kurulu kararı ile dernek üyesi olmayan kişilere derneği temsil görevi verilebilir.

Denetim Kurulunun Teşkili ve Görevleri
Madde 11-Denetim kurulu üç asıl üç yedek  üye olarak genel kurulca 3 yıl süre ile seçilir. En çok oy alan denetim kurulu başkanı olur.
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Denetim Kurulunun Görevleri
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. 

Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır. Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. Denetim kurulu isterse kendi adına bağımsız denetim kuruluşlarına da bu görevini yaptırabilir. Denetim kuruluna üye seçilememesi durumunda denetim görevi yapılacak ilk olağanüstü seçimli ya da olağan genel kurula kadar genel kurulca bağımsız denetim kuruluşlarına yaptırılabilir.

Derneğin Gelir Kaynakları
Madde 12-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
a-Üye Aidatı: Üyelerden giriş aidatı olarak …. TL yıllık olarak  …. TL aidat alınır. Onursal üyeler isterlerse aidat verebilirler. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
b-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile yurt içinden veya yurtdışından  derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
c-Derneklerce yapılan yayınlar, tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerde sağlanan gelirler,
d-Derneklerin mal varlığından elde edilen gelirler,
e-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
f-Amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
g-Diğer gelirler.

Tutulması Gerekli Olan Defterler ve Tutulma Esas ve Usulleri
Madde 13-Defter tutma esasları;
Dernekte işletme hesabı esasına göre defter tutulur.
Ancak, kamu yararına çalışma statüsü bulunması halinde veya yıllık brüt gelirin 2013 yılı için 500.000 TL’yi aşması veya durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin iktisadi işletmesi,(lokalleri ve 1 vergilendirme döneminde birden fazla yapacağı ücretli etkinlikler de dahil) açılması durumunda, bu iktisadi  işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Tutulacak Defterler
Dernekte aşağıda yazılı defterler tutulur. Ancak, isteğe bağlı olarak ta Alındı Belgesi Kayıt Defteri, Demirbaş Defteri ve Envanter Defterleri tutulabilir.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

b) Dernek gelecekte Bilanço esasına göre defter tutması durumunda aşağıda belirtilen defterleri tutmak zorundadır.
1) (a) bendinin 1, 2, 3 alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da  tutulur.
2) Yevmiye Defteri, Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
Derneğimizin İktisadi işletmeleri için Tutulacak Defterler
Yukarıda belirtilen defterlerden -Yevmiye Defteri –Büyük Defter –Envanter Defteri tutulur.

Defterlerin Tasdiki
Dernekte tutulması zorunlu olan defterler ile isteğe bağlı tutulan defterler  kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Büyük Defterin onaylatılması zorunlu değildir.Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, Yevmiye Defteri kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilir.”

Kayıt Usulü
Dernekte tutulacak defter ve kayıtların Türkçe olması zorunludur. Defterler mürekkepli kalemle yazılır.
Defterler bilgisayar ortamında da tutulabilir. Ancak form veya sürekli form şeklinde tutulacak defterler, kullanılmaya başlanmadan önce her bir sayfasına numara verilerek ve onaylatılarak kullanılabilir. Onaylı sayfalar kullanıldıktan sonra defter haline getirilerek muhafaza edilir.
Yevmiye defteri maddelerinde yapılan yanlışlar ancak muhasebe kurallarına göre düzeltilebilir. Diğer defter ve kayıtlara rakam ve yazılar yanlış yazıldığı takdirde düzeltmeler ancak yanlış rakam ve yazı okunacak şekilde çizilmek, üst veya yan tarafına veya ilgili bulunduğu hesaba doğrusu yazılmak suretiyle yapılabilir. Yanlış rakam ve yazının çizilmesi halinde, bu rakam ve yazıyı çizen tarafından paraflanır.
Defterlere geçirilen bir kayıt; kazımak, çizmek veya silmek suretiyle okunamaz hale getirilemez.
Karar defterinin sayfa sonunda imza için bırakılan bölümü hariç defterlerin satırları, çizilmeksizin boş bırakılamaz ve atlanamaz. Ciltli defterlerde, defter sayfaları ciltten koparılamaz. Tasdikli form veya sürekli form yapraklarının sırası bozulamaz ve bunlar yırtılamaz.
Derneğe ait belgeler, kaydedildikleri defterdeki kayıt sırasına uygun olarak numaralandırılır ve dosyalanarak saklanır.
Kayıt Zamanı
İşlemler, defterlere günlük olarak kaydedilir. Ancak, gelir ve gider kayıtları;
a) İşlemlerin, işin hacmine ve gereklerine uygun olarak muhasebe düzeni ve güvenliğini bozmayacak bir süre içinde kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtlar on günden fazla geciktirilmez.
b) Kayıtların devamlı olarak muhasebe fişleri ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan belgelere dayanarak tutulması durumunda, işlemlerin bunlara kaydedilmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, işlemlerin esas defterlere kırk beş günden daha geç intikal ettirilmesine imkân vermez. Dernek defterlerinin denetim amacıyla istenmesi halinde, kırk beş günlük sürenin dolması beklenmeden kayıtların işlenmesi zorunludur.
Hesap Dönemi
Dernekte hesap dönemi bir takvim yılıdır. Hesap dönemi 1 Ocakta başlar ve 31 Aralıkta sona erer.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilânço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilânço ve gelir tablosu düzenlenir.
Derneğin Gelir ve Gider İşlemlerinde Usul
Madde 14- Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeler için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası düzenlenir. Bu kapsamda da bulunmayan ödemeler için Ek-13’te yer alan Gider Makbuzu veya banka dekontu  gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernekler tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ek-14’te yer alan Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneklere yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ek-15’te yer alan Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde, dernekler tarafından bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Bastırılan belgelerin adedi ile seri ve sıra numaralarının, onbeş gün içinde basımevleri tarafından mülki idare amirliğine bildirilmesi zorunludur.”

Alındı Belgelerinin Bastırılması ve Kontrolü;
Bastırılan alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları ile diğer baskı işlerinde kusur bulunup bulunmadığı, sayman üyece kontrol edilir. Kontrolde hatalı olduğu ortaya çıkan cilt veya formlar geri verilerek aynı miktarda yenisi bastırılır. Alındı belgeleri, matbaadan sayman üye tarafından bir tutanak ile teslim alınır.
Dernek saymanınca teslim alınan alındı belgeleri Alındı Belgesi Kayıt Defterine kaydedilir. Alındı belgelerinin, eski ve yeni saymanlar arasında tutanakla devir teslimi yapılır.
Alındı belgeleri, gelir tahsil etme görev ve yetkisine sahip bulunanlara, sayman üyelerce imza karşılığı verilir ve kullanıldıktan sonra imza karşılığı geri alınır. Bu işlemler Alındı Belgesi Kayıt Defterinde gösterilir.
Alındı belgeleri, sabit boyalı sert veya sivri uçlu tükenmez kalemle okunaklı bir biçimde silintisiz ve kazıntısız olarak doldurulur. Ödemede bulunana asıl yaprak koparılarak verilir, koçan kısmı ciltte bırakılır. Düzenleme sırasında hata yapılırsa, hatalı belge yaprağı ödemede bulunana verilmez. Asıl ve koçan yaprakların üzerine “İPTAL” ibaresi yazılıp her ikisi koparılmadan ciltte bırakılır.
Yetki Belgesi;
Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ve Ek-19’da yer alan Yetki Belgesi dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.
Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. 

Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”
Gelirlerin Teslim Edilmesi;
Dernek adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar. Ancak, tahsilatı 1.700,00 TL’ yi geçenler, 30 otuz günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki iş günü içinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar.
Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi
Madde 15- Dernek yönetim kurulu başkanı, her takvim yılının ilk dört ayı içinde bir önceki yıla ait (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) Dernek Beyannamesini, mahallin mülki idare amirliğine vermekle yükümlüdür.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 16-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ve Ek-3’te yer alan Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.
Genel kurul toplantıları dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi”ni doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde,
Derneğin, yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”ni doldurulmak suretiyle yerleşim yeri değişikliğini izleyen otuz gün içinde,
Derneğin edindiği taşınmazlar (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da belirtilen) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurulmak suretiyle, taşınmazın tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde,
Mahalli mülki idare amirliğine verilir.

Derneğin, yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alması durumunda yardım alınmadan önce mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
Yurtdışından yardım alacak olan dernekler Ek-4’te belirtilen Yurtdışından Yardım Alma Bildirimini doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.”

Yukarıda sayılan bildirimlerin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur.
Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim
Görev alanlarına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapabilmesi, ortak bir projenin yürütülmesi şeklinde olur. Gerekli görülen hallerde protokol, proje ve diğer belgelerin bir örneğinin dernekler birimine verilmesi istenir.

Derneğin İç Denetimi
Madde 17-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Derneğin iç denetimi denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri
Madde 18-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
Madde 19-Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantısı gündemine konularak tüzük değişikliği yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği görüşmelerine başlanması için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır. Tüzük genel kurulda 2/3 çoğunlukla kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

Derneğin  Feshi   ve    Mal Varlığının  Tasfiye   Şekli
Madde 20- Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
Dernek, genel kurul kararı ile feshedilmiş veya kendiliğinden sona erdiği mahkemece tespit edilmiş ise derneğin tüm menkul ve gayrimenkul malları son yönetim kurulunca seçilecek üç kişilik tasfiye komisyonunca belirlenir. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Karadeniz İlleri Kadın Platformu Trabzon Derneği” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve haklarını Genel Kurulda tutanakla teslim eder.

Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağı genel kurul kararına bırakılır genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemiş, genel kurul toplanamamış son yönetim kuruluna yapılan tebligata rağmen tasfiye işlemleri tamamlanmamışsa yahut dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları,  derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Üst Kuruluş Oluşturulması
Madde 21- Kuruluş amaçları aynı olan en az beş derneğin, amaçlarını gerçekleştirmek üzere üye sıfatıyla bir araya gelmeleri suretiyle federasyon oluşturabilir veya kurulmuş federasyona üye olabilir. Dernek üye olunacak federasyonun genel kurulunda üç üyeden   aşağı olmamak şartı ile  federasyon tüzüğünde belirtilen sayıda üye ile temsil edilir.

Hüküm Eksikliği
Madde 22-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
Geçici Madde 1 İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

KİKAP TRABZON DERNEĞİ
Resmi Web Sayfası
Adres: Karşıyaka Mah., Yavuzselim Bulvarı Manolya Apt. A Blok Kat 3 Daire 6 No:465 Ortahisar / Trabzon
Tel:+90 462 111 22 33
Faks:+90 462 111 11 22